Pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos 
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”), jas patvirtinus Pirkėjui (Pirkėjui perkant esant pažymėtai varnelei prie teiginio „“), yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje Gelesinternetu.lt (toliau – “Parduotuvė”).
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.
1.3. Naudotis parduotuvės paslaugomis turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys.
1.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, kartu patvirtina ir savo teisę pirkti Parduotuvėje.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es), paspaudžia mygtuką su užrašu „Mokėti“.
2.2. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo saugoma Parduotuvės duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės 
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje Gelesinternetu.lt šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

4. Pirkėjo pareigos 
4.1. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir (arba) paslaugas ir už jas visiškai atsiskaityti;
4.2. Pasikeitus registracijos formoje pateiktiems duomenims, privaloma nedelsiant susisiekti su Pardavėju ir apie tai pranešti.
4.3. Pirkėjas, naudodamasis Parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir kitų sąlygų, aprašytų Parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. Pardavėjo teisės
5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve.
5.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6. Pardavėjo pareigos
6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės Gėlėsinternetu.lt teikiamomis paslaugomis.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės užsakymo formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.
6.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu per nustatytą terminą. Jei dėl tam tikrų priežasčių prekės įteikti negalima, Pardavėjas susisiekia su gavėju ir sutaria dėl pristatymo ypatumų.
6.4 Užsakyta prekė gali šiek tiek skirtis nuo pateiktos nuotraukoje, tačiau Pardavėjas privalo išlaikyti prekės kainą, formą, dydį, idėją. Pardavėjas neatsako už gėlių priežiūrą po įteikimo.
6.5 Prekės kaina, nurodyta internetinėje parduotuvėje yra galutinė, be gėlių kainos, joje įskaičiuoti pristatymo, administravimo, pvm ir kt. mokesčiai.

7. Atsakomybės apribojimas
7.1 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

8. Baigiamosios nuostatos
8.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais bei šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
8.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu tarpusavio sutarimu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

This post is also available in: EN Russian